23-06-2023 Vallei Meijendel Fotomomenten Bert en Cobi Greve

Groot Dikkopje
Bruin Zandoogje
Bont Zandoogje
Azuurwaterjuffer, paringswiel
Viervlek
Viervlek met prooi (juffer)
Grote Bonte Specht, juveniel
Grote Bonte Specht, adult
Groot Dikkopje
Wilde Kamperfoelie
Grote Bonte Specht, juveniel